FanPage FacebookKanał YouTube

Konkurs na namalowanie kilku murali w Grodzisku Mazowieckim

Wszyści artyści - profesjonaliści, jak i amatorzy, lubiący malować graffiti, mają szansę wygrać jedną z 9 nagród w konkursie na wykonanie projektów murali mających zaistnieć w przestrzeni miejskiej Grodziska Mazowieckiego. Zgłoszenia można składać do 15 kwietnia 2013 r. Celem konkursu jest  artystyczne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, wprowadzenie artystycznej dekoracji graficznej w przestrzeń miejską, Promocja miasta poprzez sztukę oraz uczynienie z m ało ciekawych ścian atrakcyjnego i rozpoznawalnego symbolu miasta.

konkurs grodziskie murale
Być może Twój projekt wybierzemy na mural! Czeka 9 oddzielnych powierzchni, z których możesz uczynić artystyczny i rozpoznawalny symbol miasta. Tematyka projektów ma być ściśle powiązana z miastem. Łączna pula nagród w konkursie to 5,500 zł ( brutto).

Zdjęcia i format powierzchni pod projekt znajdziesz na stronie www.grodzisk.pl,www.centrumkultury.eu 

Organizator konkursu:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.22 463 46 16

Koordynator projektu:
Marta Zawadzka
tel.  22 734 79 33, 692432118 e-mail: grodziskiemurale@o2.pl

Poniżej znajdują się zdjęcia powierzchni do zamalowania oraz regulamin konkursu.

 Powierzchnie do zamalowania w konkursie na murale.

Konkurs na murale w Grodzisku Mazowieckim.

Powierzchnia na murale.

Powierzchnia na murale w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs w Grodzisku Mazowieckim na murale.

Murale w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs Grodzisk Mazowiecki.

Najlepsze murale zostaną nagrodzone.

Do wygrania nagrody!

 

Regulamin Konkursu na wykonanie projektów murali mających zaistnieć w przestrzeni miejskiej Grodziska Mazowieckiego

 

I. Postanowienia ogólne

1.  Celem konkursu jest  artystyczne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, wprowadzenie artystycznej dekoracji graficznej w przestrzeń miejską, Promocja miasta poprzez sztukę oraz uczynienie z mało ciekawych ścian atrakcyjnego i rozpoznawalnego symbolu miasta.

2. Konkurs będzie trwał w terminie:

 • składanie prac do 15 kwietnia 2013 r.  do godz. 13.00
 • ogłoszenie wyników konkursu do 19 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00

II. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowana przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, zwana dalej Organizatorem.

III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów profesjonalnych i amatorów.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 3. W konkursie nie mogą brać udział członkowie Komisji Konkursowej oraz ich najbliższa rodzina.
 4. Za najbliższą rodzinę uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
  i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 1.  Murale będą wykonane na 9 oddzielnych powierzchniach na terenie Grodziska Mazowieckiego
 2. Wielkości powierzchni zlokalizowanych na terenie miasta Grodziska Mazowieckiego:
 • przy ul. Radońskiej ( fot. 1 w załączeniu)
 • przy ul. Wólczyńskiej ( fot. 2 w załączeniu)
 • przy ul. Żyrardowskiej ( fot. 3 w załączeniu)
 • przy ul. Gen. Okulickiego ( fot. 4 w załączeniu)
 • przy stawach Goliana ( fot. 5 w załączeniu)
 • transformator – róg ul. Sadowej i Grunwaldzkiej ( fot. 6 w załączeniu)
 • ścianka przy dworcu PKP ( fot. 7 w załączeniu)
 • ścianka przy stawach Walczewskiego ( fot. 8 w załączeniu)
 • garaże przy ul. Szczerkowskiego ( fot. 9 w załączeniu)
 1. Projekty nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 2. Projekty powinny być związane tematycznie z Grodziskiem Maz.,
 3. Każdy uczestnik może złożyć do 9 projektów
 4. Projekty należy nadsyłać na adres mailowy: grodziskiemurale@o2.pl
  zapisane w formacie jpg. lub pdf.,
 5. Każdy projekt powinien być opatrzony w: nazwę autora (pseudonim), tytuł, oraz zawierać informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, a w przypadku uczniów – nazwę szkoły;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie projektów o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

V. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać  Komisja Konkursowa w składzie 5 osobowym wyłoniona przez Organizatora konkursu:
 • Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego - przewodniczący komisji
 • Aneta Caban - Naczelnik Wydziału Promocji
 • Paweł Cabanowski - Artysta Plastyk
 • Krzysztof Wasilewski - Artysta Fotografik
 • Marta Zawadzka - Artysta Plastyk
 1. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu.
 2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność
 • dobra identyfikacja z miastem
 • czytelność
 • wkomponowanie projektu w teren i otoczenie
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 kwietnia 2013 r.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Organizatora www.grodzisk.pl, www.centrumkultury.eu oraz na łamach gazety Bogoria nie później niż do 22 kwietnia 2013 r.
 4. Uczestnicy Konkursy, których prace konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze spośród ocenianych prac, zostania powiadomiony przez koordynatora telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

VI. Nagrody:

 1.  Organizator przewiduje nagrody pieniężne wyłącznie za pierwsze miejsca.
 • przy ul. Radońskiej  -  600 zł
 • przy ul. Wólczyńskiej – 500 zł
 • przy ul. Żyrardowskiej – 600 zł
 • przy ul. Gen. Okulickiego – 900 zł
 • przy stawach Goliana – 500 zł
 • transformator – róg ul. Sadowej i Grunwaldzkiej – 600 zł
 • ścianka przy dworcu PKP – 300 zł
 • ścianka przy stawach Walczewskiego – 300 zł
 • garaże przy ul. Szczerkowskiego – 1200 zł
 1. Ten sam autor może być zdobywcą kilku, lub wszystkich pierwszych miejsc.
 2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy lub zwycięzcą konkursu w czasie i miejscy wyznaczonym przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. W przypadku pracy zespołowej nagroda przypada jej autorom w równych częściach, chyba, że wskażą organizatorowi konkursu inny sposób podziału tej nagrody.

VII. Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej.
 3. Zwycięzca lub Zwycięzcy Konkursu z chwilą wypłacenia nagrody przeniesie na Organizatora konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektów stanowiących najlepsze prace konkursowe.
 4. Organizator konkursu ma prawo do prezentowania projektów w materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego wykorzystania.
 6. Nadesłanie projektów na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 7. Autorzy projektów umieszczą swój podpis na wykonanym muralu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
  i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu
  w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkurs
  o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.
 4. Do wyjaśnień upoważniony jest koordynator projektu Pani Marta Zawadzka
  tel. 692 432 118, e-mail: grodziskiemurale@o2.pl
 5. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych biorących udział
  w konkursie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego